Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( „Narodne novine“,broj 74/14 ) skupština udruge  UDRUGA  POMORSKIH  KAPETANA SPLIT – na sjednici održanoj dana: 16.09.2015 u splitu, donjela je

 

S  T  A  T  U  T

UDRUGE POMORSKIH KAPETANA – SPLIT

 

I – OPĆE  ODREDBE

 

Članak   1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o :

 • Nazivu i sjedištu,
 • Zastupanju,
 • Izgledu pečata udruge,
 • Podučju djelovanja sukladno ciljevima,
 • Djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,
 • Načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge,
 • Uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva,pravima i obvezaama i odgovornosti,te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova,
 • Tijelima udruge,njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica,izboru,opozivu,ovlastima,načinu odlučivanja i trajanja mandata,te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata,
 • Izboru i opozivu likvidatora udruge,
 • Imovini,načinu stjecanja i raspolaganja imovinom,
 • Postupku s imovinom u sluačju prestanka udruge,
 • Načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge,te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

 

 

Članak   2.

Naziv udruge je : Udruga pomorskih kapetana – Split  ( daljnjem tekstu Udruga ).Udruga je strukovna i dragovoljna samostalna i nestranačka i neprofitna pravna osoba,koja se u okviru Ustava,Zakona i ovog Statuta zalaže za ostvarivanje općih interesa zapovjednika broda i časnika plovidbene straže.

Sjedište UPKS je u Splitu,Dražanac 3a

Skračeni naziv Udruge je UPKS.

Udrugu zastupa  Predsjednik Udruge,a u njegovoj odstutnosti Predsjednik upravnog odbora  Udruge.

 

Članak   3.

Udruga je registrirana pri uredu državne uprave u splitsko – dalmatinskoj županiji.Udruga je neprofitna pravna osoba.

 

Članak   4.

Udruga ima : pečat,zastavu i svoj znak.Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 25 mm.U sredini kormilarskog kola je vjetrulja,a u krugu natpis: Udruga pomorskih kapetana Split.

Znak Udruge sastoji se od kormilarskog kola u čijem je središtu vjetrulja,a u krugu natpis Udruga pomorskih kapetana Split.

Zastava Udruge sadrži znak i moto Udruge ( „More je naš izbor „) na bijeloj podlozi u dimenzijama 70 cm x 100 cm.

 

 

II – PODRUČJE DJELOVANJA,CILJEVI  I DJELATNOST  UDRUGE

 

Članak   5.

 

Područje djelovanja udruge,sukladno ciljevima, je gospodarstvo – pomorstvo,ostvarivanje općih interesa zapovjednika broda i časnika plovidbene straže,te studenata i đaka na pomorskim učilištima i školama.

 

Udruga ima ciljeve :

 

 1. Organizacijsko povezivanje zapovjednika i časnika učlanjivanjem u Udrugu kao jedinstvenu i neprofesionalnu organizaciju radi zaštite profesionalnih standarda i interesa,te očuvanju ugleda i pomoračke tradicije svojih članova ;
 2. Stručno i znanstveno usavršavanje zapovjednika i časnika u brodarstvu i pomorskom gospodarstvu ;
 3. Sudjelovanje,suradnja i doprinos u rješavanju obrazovnih i gospodarskih pitanja u pomorstvu ;
 4. Unapređenje zaštite okoliša u pomorstvu i priobalju.

 

Članak   6.

Djelatnosti  Udruge kojima se ostvaruju ciljevi su :

 1. Stručno usavršavanje svojih članova,organiziranje predavanja,stručnih rasprava, anketa,seminara,tečajeva i izdavanje povremenih publikacija ;
 2. Praćenje i razmatranje tehničkih,znanstvenih i gospodarskih pitanje s područja pomorstva u suradnji s pomorskim tijelima državne uprave,te s drugim radnim i znanstvenim organizacijama čija je djelatnost povezana s pomorstvom;
 3. Davanje odgovarajućih stručnih mišljenja,preporuka i prijedloga nadležnim upravnim tijelima državne uprave u rješavanju raznih pitanja iz oblasti pomorstva,
 4. Sudjelovanje u pripremi nacrta propisa iz oblasti pomorstva i davanje prijedloga prilikom usvajanja međunarodnih konvencija i preporuka iz ovih oblasti i njihove provedbe ;
 5. Redovito praćenje,proučavanje nastavnih planova i programa,uskladjivanje s međunarodnim standardima za osposobljavanje časnika plovidbene straže i ostalog osoblja trgovačke mornarice,sudjelovanje u organizaciji i razvoju pomorskog školstva,davanje stručnih mišljenja i prijedloga neposrednom suradnjom s nadležnim tijelima državnr uprave i gospodarstva ;
 6. Nabava stručnih časopisa i knjiga ( domaćih i stranih izdanja ),organiziranje i održavanje stručne knjižnice koju mogu koristiti svi članovi Udruge ,
 7. Osiguranje pravnih savjeta i pravne zaštite svojih članova ;
 8. Organizacija društvenog života ;
 9. Stručna suradnja s srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu.

 

Članak   7.

Pored  djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni statutom,Udruga može obavljati i gospodarsku djelatnost.

Gospodarske djelatnosti Udruga ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

Ako  u obavljanju gospodarske djelatnosti Udruga ostvari višak prihoda nad rashodima,on se mora isključivo koristiti za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom.

 

Članak   8.

Rad Udruge je javan.Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom,a posebno :

 • Pravodobnim izvješćivanjm članstva o radu Udruge i značajnim događanjima,pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladni način,te na web stranicama,
 • Javnim priopćavanjem putem ostalih medija,radija i televizije.

Radi  ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruge,radi potpunijeg izvještavanja članstva o radu Udruge,te profesionalnog,stručnog i znanstvenog informiranja članova,Udruga izdaje svoje svoje glasilo „Kapetanov glasnik“.

Uredništvo od 3 (tri) člana na čelu sa glavnim urednikom „Kapetanovog glasnika“ ostvaruje operativne zadatke na pripremanju,uređivanju i tiskanju glasila.

U pripremi za izdavanje svakog broja „Kapetanovog  glasnika“ sudjeluje Uređivački  odbor koji broji 5 ( pet ) članova.Uređivački odbor je savjetodavno tijelo  Uredništva.Imenuje ga skupština iz svojih redova na temelju stručnosti i novinarskog iskustva.Uređivački odbor svojim savjetima pridonosi kvaliteti članaka u stručnom smislu.

Svi članovi  Udruge imaju pravo sudjelovati u radu Udruge,sukladno odredbama statuta i Zakona,te pravo uvida u rad tijela i odluka koje njena tijela donose.

Sjednice tijela  Udruge su javne.Tijelo Udruge može iznimno za pojedinu točku ili cijeli dnevni red svoje sjednice,isključiti  javnost ako je to u interesu Udruge ili njenih članova.

 

 

III – ČLANSTVO  U  UDRUZI

 

Članak   9.

Članom  Udruge mogu postati fizičke i pravne osobe sukladno ovom Statutu i Zakonu.

Pravne osobe članstvo u Udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imnuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članstvo u Udruzi može biti redovito i počasno.

Redoviti članovi mogu biti osobe koje posjeduju svjedožbu o osposobljenosti za zapovjednika broda ili časnika plovidbene straže.Redoviti članovi mogu postati i punoljetni učenici srednjih pomorskih škola završne godine nautičkog ili drugog odgovarajućeg smjera., zatim studenti visokih pomorskih škola i pomorskog fakulteta ili osobe sa završenom visokoškolskom naobrazbom nautičkog ili drugog odgovarajućeg smjera. Redoviti članovi mogu biti i prosvjetni djelatnici koji svojim djelovanjem doprinose unapređenju rada i napređenju rada i napretku Udruge.

Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Počasnim članovi Udruge mogu biti i strani državljani.Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog upravnog odbora.

 

Članak   10.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova,potpisivanjem pristupnice kojom se prihvaća Statut i drugi akti Udruge koje vodi predsjednik Udruge.Odluku o prijemu donosi upravni odbor.Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladni načini obvezno sadrži slijedeće podatke o :

 • osobnom imenu ( nazivu ),
 • OIB – u,
 • datumu rođenja,
 • datumu pristupanja udruzi,
 • kategoriji članstva ( redovni ili počasni ),
 • svjedodžbi o osposbljenosti,
 • adresi stanovanja,
 • kontaktu ( e – mail adresi,mobitel,telefon ),
 • datumu prestanka članstva u udruzi,
 • drugim podacima.

 

Članak   11.

Prava i obveze članova Udruge su :

 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • plaćanje članarine,
 • davanje prijedloga i mišljenja na rad tijela Udruge,
 • nadziranje rada Udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • izvršavanje odluka i zaključaka skupštine,
 • korištenje Udruge za pomoć pri zaposlenju i ukrcaju pomoraca,
 • sudjelovanje u svim stručnim i društvenim manifestacijama Udruge,
 • korištenje svih povlastica Udruge,pomoć pri stručnom usavršavanju,nabavi litertaure i slično.

 

Članak    12.

Članstvo u Udruzi prestaje :

 • dragovoljnim istupom,
 • prestankom rada Udruge,
 • neplačanjem članarine,
 • isključenjem,
 • smrću.

Član Udruge može biti  isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroći ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu.

Član Udruge može biti isključen i ako poslijeopomene ne plaća članarinu dvije godine uzastopno.Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi upravni odbor.

Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana,računajući od dana dostave odluke,podnjeti žalbu  Skupštini  Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.Odluka skupštine je konačna.Glasovanje   je tajno.

 

 

IV – TIJELA UDRUGE

 

ČLANAK   13.

Tijela udruge su :

 • Skupština,
 • Predsjednik Udruge,
 • Upravni odbor,
 • Predsjednik Upravnog odbora,
 • Nadzorni odbor,
 • Arbitražno vijeće,
 • Likvidator,
 • Tajnik

 

 

SKUPŠTINA

Članak   14.

Skupština je najviše tijelo upravljanja i nositelj cjelokupne aktivnosti Udruge.Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge ili njihovi predstavnici na način propisan statutom Udruge.Predstavnika pravne osobe članice Udruge imenuje osoba  ovlaštena  za zastupanje pravne osobe.

 

Članak   15.

Skupština može biti : redovita,izborna izvanredna i svečana.Redovita skupština zasjeda jednom u tijeku dvije godine,dok se izborna sjednica održava svake četiri godine.Izvanredna sjednica skupštine saziva se prema potrebi,ili na zahtjev najmanje 30 ( trideset ) članova Udruge ili predsjednika ili Upravnog odbora i rješava pitanja zbog kojih je sazvana. Svečanu Skupštinu saziva  upravni odbor prema potrebi.

Članovi Udruge koji se nalaze na brodovima pa opravdano ne mogu prisustovati radu Skupštine,mogu svoje prijedloge ili referate dostaviti pismeno,a upravni odbor skrbi da se ti materijali upute skupštini.

Rad skupštine odvija se u skladu sa poslovnikom skupštine.Sjednice  skupštine saziva Upravni odbor najmanje 15 ( petnaest ) dana ranije sa naznakom sata i mjesta održavanja Skupštine,te prijedlogom dnevnog reda.

Upravni odbor ( predsjednik ) dužan je sazvati sjednicu Skupštine kad to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge,Predsjednik ili Nadzorni odbor.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red Skupštine.

 

Članak   16.

Skupštini presjedava Predsjednik Udruge.U odsutnosti Predsjednika Skupštini će presjedavti  predsjednik Upravnog odbora ili Tajnik skupštine.O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak   17.

Odluke Skupštine su pravovaljane ako se za njih izjasni natpolovična večina nazočnih članova na Skupštini,ako je sjednici nazočn,radi prirode posla članova Udruge ( pomorci ) najmanje 30 ( trideset ) redovitih članova.U slučaju isteka mandata,ostavke ili smrti Predsjednika Udruge izbornu sjednicu Skupštine može sazvati Upravni ili Nadzorni odbor,dok sjednicu Upravnog odbora može sazvati  predsjednik upravnog odbora,ili Tajnik,ili najstariji član Upravnog odbora.

Odluku o raspuštanju Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom nazočnih članova na Skupštini,ako je na sjednici nazočna najmanje trećina članova skupštine.

 

Članak   18.

Skupština  Udruge raspravlja i odlučuje :

 • donosi statut Udruge,njegove izmjene i dopune te druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge,
 • donosi poslovnik o radu skupštine,
 • bira i razrješava dužnosti Predsjednika Udruge,članove Upravnog odbora,članove Nadzornog odbora,te Arbitražnog vijeća,
 • bira i opoziva likvidatora Udruge,
 • usvaja plan rada i financijsko izvješće,
 • bira i razrješava uredništvo,glavnog urednika i uređivački odbor svog glasila „Kapetanov glasnik „,
 • odlučuju o promjeni sjedišta Udruge,
 • odlučuje o promjeni pečata Udruge,
 • odlučuju o rješavanju sporova i sukoba interesa Udruge iisključenja članstva u drugom stupnju,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,gospodarskih djelatnosti,prestanku rada i raspodjeli imovine,
 • donosi odluke o statusnim promjenama,te odlučuje i od rugim pitanjima za koje Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

 

 

UPRAVNI  ODBOR

Članak   19.

Upravni odbor sastoji se  od 13 ( trinaest ) članova koje bira i opoziva Skupština.Članovi Upravnog odbora biraju se na 4 ( četiri ) godine.Predsjednika upravnog odbora biraju članovi  odbora među sobom.Predsjednik i članovi upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:

 • postupaju suprotno odlukama Skupštine,
 • podnesu ostavke,
 • naruše ugled Udruge.

Razrješava li Skupština cijeli upravni odbor tada bira novi s punim mandatom.Svaki član Upravnog odbora,Predsjednik kao i drugi članovi tijela upravljanja Udrugom mogu zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji su izabrani,s time da su dužni obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.Skupština je dužna donjeti odluku o zahtjevu za razrješenju na prvoj sjednici.

Tajnik  udruge je po svojoj funkciji član Upravnog odbora.U slučaju prestanka dužnosti Predsjednika,do izbora novog ,zamjenjuje ga najstariji član upravnog odbora ili Tajnik Udruge.

 

Članak   20.

Upravni odbor obavlja slijdedeće zadaće :

 • priprema nacrte i utvrđuje prijedlog Statuta,izmjene i dopune Statuta i drugih akata Skupštine,
 • saziva sjednice Skupštine,predlaže dnevni red Skupštine,priprema materijala za Skupštine i izvršava njene odluke,
 • prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
 • odlučuje o prijemu i isključenju iz članstva,
 • utvrdjuje gledišta,zahtjeve,prijedloge i mišljenja iz oblasti pomorstva i profesionalne zaštite svojih članova,
 • predsjednik ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Udruge,
 • odlučuje o promjeni adrese Udruge,
 • imenuje osobu za potpisivanje transakcija po računima kod bankarskih,financijskih i drugih organizacija,
 • odlučuje o poslovnom subjektu kod koje će Udruga imati otvoren žiro – račun,
 • donosi odluke o suradnji sa srodnim strukovnim organizacijama u zemlji i inozemstvu,
 • prati rad članstva i za osobite zasluge članova predlaže nagrade i priznanja,
 • izvješče o svom radu podnosi Skupštini udruge,
 • obavlja i druge poslove sukladno Zakonu i Statutu.

Upravni odbor radi na sjednicama koje se održavaju najmanje jednom mjesečno.Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje natpolovična većina članova,a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova.

Poziv na sjednice upućuje se i članovima Nadzornog odbora.

 

 

NADZORNI  ODBOR

Članak   21.

Nadzorni odbor  sastoji se od Predsjednika i dva člana koje bira Skupština.Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti ujedno i članovi drugih tijela Udruge.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje najmanje jedanput mjesečno saziva njegov  predsjednik,a odluke donose većinom glasova.Mandat  članova Nadzornog odbora traje 4 ( četiri ) godine i ne mogu biti ponovno birani.Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran,ako bude razrješen od strane Skupštine,te u drugim slučajevima i na način propisan odredbom članka 19.stavak 2,3 i 4  Statuta.

 

Članak   22.

Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove :

 • nadzire zakonitost u financijskom poslovanju Udruge
 • nadzire izvršavanje zakonskih,ugovornih i drugih obveza,
 • prati i analizira ostvarenje financijskog plana Udruge,
 • nadzire provođenje određenih odluka koje mu se dostavljaju na uvid,
 • nadzire provođenje odluka svih izvršnih tijela Udruge,
 • najmanje jednom godišnje sastavlja izvješće o svojim nalazima i dostavlja ga Upravnom odboru,
 • podnosi izvješće Skupštini,a primjerak izvješća dostavlja Upravnom odboru

 

Članovi Nadzornog odbora prisustvuju  sjednicama Upravnog odbora bez prava odlučivanja.Ako tijelo Udruge,koje je od strane Nadzornog odbora upozoreno na kršenje Zakona ili ovog  Statuta ne poduzme nikakve mjere za otklanjanje propusta,Nadzorni odbor će o tome obavjestiti nadležno tijelo kod kojeg je Udruga registrirana.

 

 

PREDSJEDNIK

Članak   23.

Udruga ima Predsjednika.Predsjednika bira Skupština na mandat u trajanju od 4 ( četiri ) godine.

Predsjednik Udruge :

 • zastupa i predstavlja Udrugu,
 • saziva sjednice Upravnog odbora i predlaže dnevni red,
 • odgovara za pravilan i zakonit rad Udruge,
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,
 • podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Skupštini,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu državne uprave,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
 • obavlja i druge poslove u skaldu sa Zakonom,Statutom i aktima Udruge.

 

Članak   24.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.U slučaju odsutnosti ili spriječenosti,Predsjednika u svim poslovima zastupa Predsjednik Upravnog odbora.Mandat  predsjednika Upravnog odbora traje 4 ( četiri ) godine.

 

 

TAJNIK

Članak   25.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština između članova Udruge na mandat od 4 ( četiri ) godine.Tajnik Udruge je ujedno i član Upravnog odbora.Tajnik Udruge :

 • obavlja stručno –administrativne poslove u Udruzi,
 • vodi registar članova i odgovoran za njegovo uredno vođenje,
 • obavlja i druge poslove za potrebe Skupštine i Upravnog odbora.

 

Članak   26.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština,Upravni odbor ili Predsjednik mogu osnivati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav,zadaća,vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

Članak   27.

Udruga se može udružiti u savez,zajednicu,mrežu,koordinaciju ili drugi oblik udruživanja neovisno o području svog djelovanja.Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike u skaldu sa Statutom.Međusobna prava i obveze ustrojstvenih oblika  uređuju se Statutom.Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe na temelju odluke Skupštine Udruge za svaki pojedini ustrojstveni oblik.

 

 

LIKVIDATOR

Članak   28.

Likvidatora Udruga bira i opoziva skupština.Likvidator može biti član Udruge ili osoba koja nije član Udruge.Likvidator nema pravo na naknadu troškova uza svoj rad iz sredstava Udruge.

Likividator Udruge zastupa  Udrugu u postupku likvidacije,te se otvarenjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga,kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja  Udruge iz regsitra udruga.

 

 

V – PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak   29.

Razlozi za prestanak postojanja udruge su:

 • odluka skupštine o prestanku Udruge;
 • pripajanjem drugoj udruzi,spajanje s drugom udrugom,podjela Udruge razdvajanjem:
 • potek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine,a ona nije održana;
 • pravomoćna odluka suda o ukidanju Udruge ;
 • pokretanje stečajnog postupka:
 • na zahtjev člana,ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Udruge,a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od nastupanja te činjenice,donijelo odluku o primanju novih članova.

U slučaju izb stavaka 1.točke 1.i 5. Ovog članka,likvidator je dužan nadležnom uredu podnjeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Udruge u regsitar udruga u roku od 8  ( osam ) dana od dana donošenja odluke o prestanku Udruge,odnosno pokretanju stečajnog postupka.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine,ista donosi odluku o prestanku Udruge,odnosno pokretanju stečajnog postupka.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine,ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Udruge.

 

 

VI – IMOVINA I  NAČIN  STJECANJA  IMOVINE

 

Članak   30. 

Imovinu Udruge čine :

 • novčana sredstava stečena uplatom članarine,
 • dobrovoljni prilozi i darovi,
 • novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave,te fondova,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanja djelatnosti određene Statutom,u skladu sa zakonom.

 

Članak   31.

Ako Udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora,najmanje jednom godišnje o svom radu,opsegu,načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvjestiti davatelja sredstava,putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.Unaprijed prikupljena sredstva  Udruga može koristiti isključivo za provedbu programa ili projekata.

 

 

VII – RASPOLAGANJE  IMOVINOM  UDRUGE U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA  UDRUGE

Članak   32.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova  likvidacijskog,sudskog i drugih postupaka,predaje udruzi,ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve.Na osnovu odluke Skupštine,sukladno Statutu,sva nepokretna i pokretna imovina pripasti će Pomorskoj školi u Splitu,Zrinsko-Frankopanska 36,Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima,članovima Udruge,osobama ovlaštenim za zastupanje,zaposlenim ili sa njima poveznim osobama.

 

 

VIII – RIJEŠAVANJE  SPOROVA I SUKOBA UNUTAR UDRUGE

Članak   33.

Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati,a koji utječu na rad Udruge u cjelini,odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članova.

Za rješavanje spora/sukoba interesa,Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Udruge.Sastav,mandat i način odlučivanja vijeća utvrđuje se pravilnikom koji donosi Skupština.Arbitražno vijeć u svom radu na odgovorajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.Odluka arbitražnog vijeća je konačna.Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga očemu odlučuje nadležni ured,nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor/sukob interesa.Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća,Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

 

IX –  FINANCIJSKO  POSLOVANJE  UDRUGE

Članak 34.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitinih organizacija.

Nalogodavac za sve isplate je Predsjednik Udruge,a u njegovoj spriječenosti Tajnik Udruge.Izvješće o isplatama podnosi se na odobrenje Upravnom odboru.Član tijela ima pravo na podmirenje troškova službenog putovanja,koji su u svezi s obavljanjem zadataka,prema podnesenim i ovjernim računima.Svim članovima Udruge,aktivistima,mogu se dodjeljivati novčane nagrade za njihov rad u Udruzi.Odluku o visini stalnih ili povremenih novčanih nagrada donosi Upravni odbor.

 

 

X – ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak   35.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.Nad Udrugom se može provesti stečaj,sukladno Zakonu.

Udruge i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukaldno općim propisima za štetu.

 

 

XI – NADZOR

Članak   36.

Članovi Udruge sami nadziru rad Udruge. Rad Udruge nadzire i njen Nadzorni odbor sukladno svojim zadaćama reguliranim člankom 22. Ovog Statuta.Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila Statut ili drugi opći akt Udruge,ovlašten je na to upozoriti nadležno tijelo Udruge,te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana,čaln može podnjeti tužbu Općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Udruge.

 

 

XII – STATUSNE  PROMJENE

Članak   37.

O statusnim promjenama odlučuje Skupština sukladno članku 17.ovog Statuta.Pripajanje i spajanje ne može se provesti s  udrugom čija financijska izvješća iskazuju negativni rezultat.

 

 

XIII – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak   38.

Statut  Udruge kao njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene

rasprave.Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja,a primjenjuje se se danom ovjere od strane nadlaženog tijela državne uprave.

 

 

 

U Splitu ,16.09.2015

Predsjednik  Udruge

Kap.Sanjin  Dumanić  s.r.

 


Ured državne uprave u Splitsko –dalmatinskoj županiji,služba za opću upravu ovjerava da je Statut  Udruge pomorskih kapetana – Split u skladu sa Zakonom o udrugama ( „Narodne novine“ broj 74/14)

KLASA:UP/I -230-02/15-01/635

UBROJ : 2181-06-15-5-SG

Split,02 studenog 2016.

Samostalna upravna referentica

Silva  Gracin  dipl.pravnica s.r.

Scroll to Top