Statut

Na temelju  članka 13. Zakona o udruga ( “Narodne novine”) broj 74/14 skupština  UDRUGA POMORSKIH KAPETANA – SPLIT   na sjednici održanoj dana: 16.09.2015 ,u Splitu,donijela je

 

                                                                                                           S  T  A  T  U  T

                                                                                  UDRUGE  POMORSKIH KAPETANA – SPLIT

 

                                                                                      I – OPĆE ODREDBE

 

                                                                                        Članak 1.

 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o :

 • nazivu i sjedištu
 • zastupanju,
 • izgledu pečata udruge,
 • području djelovanja sukladno ciljevima,
 • djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,
 • načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge,
 • uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva,pravima i obvezama i odgovornosti,te stegovonoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova,
 • tijelima udruge,njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica,izboru,opozivu,ovlastima,načinu odlučivanja i trajanja mandata,te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata,
 • izboru i opozivu likvidatora udruge,
 • prestanku postojanja udruge,
 • imovini,načinu stjecanja i raspolaganja imovinom,
 • postupku s imovinom u slučaju prestanku udruge,
 • načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge,te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

 Članak 2.       

 

Naziv udruge je Udruga pomorskih kapetana – Split ( u daljnjem tekstu Udruga).Udruga je strukovna i dragovoljna samostalna nestranačka i neprofitna pravna osoba,koja se u okviru Ustava,Zakona,i ovog Statuta zalaže za ostvarivanje općih interesa zapovjednika broda i časnika plovidbene straže.

Sjedište  UPKS je u Splitu,Dražanac 3 A

Skračeni naziv Udruge je  UPKS

Udrugu zastupa Predsjednik Udruge,a u njegovoj odstutnosti  Predsjednik upravnog odbora  Udruge

 

 Članak  3.

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Splitsko – dalmatinskoj županiji .Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak  4.

Udruga ima : pečat,zastavu i svoj znak.Pečat Udruge je okruglog oblika,promjera 25mm.U sredini kormilarskog kola je vjetrulja,a u krugu natpis Udruga pomorskih kapetana Split.

Znak Udruge  sastoji se  od kormilarskog kola u čijem je središtu vjetrulja,a u krugu natpis Udruga pomorskih kapetana Split.

Zastava Udruge sadrži znak i moto Udruge ( “More je naš izbor “) na bijeloj podlozi u dimenzijama 70 cm x 100 cm

 

II PODRUČJE DJELOVANJA,CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE

 

Članak 5.

Područje djelovanja udruge,sukladno ciljevima je gospodarstvo – pomorstvo,ostvarivanje općih interesa zapovjednika broda i časnika plovidbene straže,te studenata i đaka na pomorskim učilištima i školama.

Udruga ima ove ciljeve .

 1. Organizacijsko povezivanje zapovjednika i časnika učlanjivanjem u Udrugu kao jedinstvenu i neprofesionalnu organizaciju radi zaštite profesionalnih standarda i interesa,te očuvanja ugleda i pomoračke tradicije svojih članova.
 2. Stručno i znanstveno usavršavanje zapovjednika i časnika u brodarstvu i pomorskom gospodarstvu;
 3. Sudjelovanje,suradnja i doprinos u rješavanju obrazovnih i gospodarskih pitanja u pomorstvu;
 4. Unapređenje zaštite okoliša u pomorstvu i priobalju,

Članak 6.

Djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi su :

1 .stručno usavršavanje svojih članova,organiziranje predavanja,stručnih rasprava,anketa,seminara, tečajeva i izdavanje povremenih publikacija;

2 .pračenje i razmatranje tehničkih,znanstvenih i gospodarskih pitanja s područja pomorstva u suradnji s pomorskim tijelima državne uprave,te s drugim radnim i znanstvenim organizacijama čija je djelatnost povezana s pomorstvom ;

3 .davanje odgovarajućih stručnih mišljenja,preporuka i prijedloga nadležnim upravnim tijelima državne uprave u rješavanju raznih pitanja iz oblasti pomorstva ;

4 .sudjelovanje u pripremi nacrta propisa iz oblasti pomorstva i davanje prijedloga prilikom usvajanja međunarodnih konvencija i preporuka iz ovih oblasti i njihove provedbe ;

5 .redovito praćenje,proučavanje nastavnih planova i programa,uskladđivanje s međunarodnim standardima   za osposobljavanje časnika plovidbene straže i ostalog osoblja trgovačke mornarice,sudjelovanje  u organizaciji i razvoju pomorskog školstva,davanje stručnih mišljenja i prijdloga neposrednom suradnjom s nadležim tijelima državne uprave i gospodarstva ;

6. nabava stručnih časopisa i knjiga ( domaćih i stranih izdanja ),organiziranje i održavanje stručne knjižnice koju mogu koristiti svi članovi Udruge ;

7. osiguranje pravnih savjeta i pravne zaštite svojih članova ;

8. organizacija društvenog života ;

9. stručna suradnja sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu.

Članak  7.       

Pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni ststutom,Udruga može obavljati i gospodarsku djelatnost.Gospodarske djelatnosti Udruga ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

Ako u obavljanju  gospodarske djelatnosti Udruga ostvari višak prihoda nad rashodima,on se mora isključivo koristiti za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom.

Članak  8.

Rad Udruge ja javan.Javnost rada  Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom,a posebno :

 • pravodobnim izvješčivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima,pisanim izvješčima,na posebnim skupovima ili na drugi način,te na web stranicima,
 • javnim priopčavanjem putem ostalih medija,radija i televizije.

Radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruge,radi potpunijeg izvještavanja članstva o radu  Udruge,te profesionalnog,stručnog i znanstvenog informiranja članova,Udruga izdaje svoje glasilo “Kapetanov glasnik”.

Uredništvo od 3 ( tri ) člana na čelu sa glavnim urednikom”Kapetanovog glasnika” ostvaruje operativne zadatke na pripremanju,uređivanju i tiskanju glasila.

U pripremi za izdavanje svakog broja “Kapetanova glasnika” sudjeluje Uređivački odbor koji broji 5 ( pet ) članova.Uređivački odbor je savjetodavno tijelo Uredništva.Imenuje ga Skupština iz svojih redova na temelju stručnosti i novinarskog iskustva.Uređivački odbor svojim savjetima pridonosi kvaliteti članaka u stručnom smislu.

Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u radu Udruge,sukladno odredbama statuta i Zakona,te pravo uvida u rad tijela i odluka koje njena tijela donose.

Sjednice tijela Udruge su javne.Tijelo Udruge može iznimno,za pojedinu točku ili cijeli dnevni red svoje sjednice,isključiti javnost ako je to u interesu Udruge ili njenih članova.

 

III – ČLANSTVO  U  UDRUZI

 

Članak  9.

Članom Udruge mogu postati fizičke i pravne osobe sukladno ovom statutu i Zakonu.Pravne osobe članstvo u Udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članstvo u Udruzi može biti redovito i počasno.

Redoviti članovi mogu biti osobe koje posjeduju svjedožbu o osposbljenosti za zapovjednika broda ili časnika plovidbene straže.Redoviti članovi mogu postati  i punoljetni učenici srednjih pomorskih škola,završne godine nautičkog ili drugog odgovarajučeg smjera,zatim studenti visokih pomorksih škola i pomorskog fakulteta,ili osobe sa završenom visokoškolskom naobrazbom nautičkog ili drugog odgovarajučeg smjera.

Redoviti članovi mogu postati i prosvjetni djelatnici koji svojim djelovanjem doprinose unapređenju rada i napretku Udruge.

Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.Počasni članovi mogu biti i strani državljani.Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi skupština na prijedlog upravnog odbora.

Članak  10.

Članom  Udruge se postaje upisom u popis članova,potpisivanjem pristupnice kojom se prihvača Statut i drugi  akti  Udruge koje vodi predsjednik Udruge.Odluku o prijemu donosi upravni odbor.Popis članova vodi se elektronički ili na drugi način i obvezno sadrži slijedeće podatke o :

 • osobnom imenu ( nazivu ),
 • OIB-u,
 • datumu rođenja,
 • datumu pristupanja udruzi,
 • kategoriji članstva ( redoviti ili počasni ),
 • svjedožbi osposobljenosti,
 • adresi stanovanja,kontaktu ( e-mail adresa,mobitel,telefon )
 • datumu prestanka članstva u udruzi,
 • drugim podacima.

Članak  11.

Prava i obveze članova Udruge su :

 • bavljenje aktivnostima  Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • plačanje članarine,
 • davanje prijedloga i mišljenja na rad tijela Udruge,
 • nadziranje rada Udruge,
 • čuvanje matrijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • izvršavanje odluka i zaključaka skupštine,
 • korištenja Udruge za pomoć pri zaposlenju i ukrcaju pomoraca,
 • sudjelovanje u svim stručnim i društvenim manifestacijama Udruge,
 • korištenje svih povlastica Udruge,pomoć pri stručnom usavršavanju,nabavi stručne literature i slično.

Članak  12.

Članstvo u Udruzi prestaje :

 • dragovoljnim istupom
 • prestankom rada Udruge,
 • neplačanjem članarine,
 • isključenjem,
 • smrću.

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroći ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu.Član Udruge može biti isključen i ako poslije opomene ne plaća članarine dvije godine uzastopno.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi  upravni odbor,ili skupština Udruge.Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana,računajući od dana dostave odluke,podnjeti žalbu skupštini Udruge.skupština  jed užna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajaući od dana dostave žalbe.Odluka skupštine je konačna.glasovanje je tajno.

 

IV – TIJELA UDRUGE

 

Članak  13.

Tijela Udruge su .

 • skupština,
 • Predsjednik Udruge,
 • Upravni odbor,
 • Predsjednik Upravnog odbora,
 • Nadzorni odbor,
 • Arbitražno vijeće,
 • Likvidator,
 • Tajnik.

SKUPŠTINA

Članak  14.

Skupština je najviše tijelo upravljanja i nositelj cjelokupne aktivnosti Udruge.Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge ili njihovi predstavnici na način propisan statutom Udruge.Predstavnika pravne osobe članice Udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

 Članak  15.

Skupština može biti: redovita,izborna,izvanredna i svečana.Redovita skupština zasjeda jednom u tijeku dvije godine,dok se izborna sjednica  Skupštine održava svake četiri godine.Izvanredna sjednica skupštine saziva se prema potrebi ili na zahtjev najmanje 30 ( trideset) članova Udruge ili Predsjednika ili Upravnog odbora i rješava pitanja zbog kojih je sazvana.Svečanu  Skupštinu saziva Upravni odbor prema potrebi.

Članovi  Udruge koji se nalaze na brodovima pa opravdano ne mogu prisustovati radu Skupštine,mogu svoje prijedloge ili referate dostaviti pismeno,a Upravni odbor skrbi da se ti materijali upute Skupštini.Rad skupštine  odvija se u skaldu sa poslovnikom Skupštine.Sjednice skupštine saziva upravni odbor najmanje 15 ( petnaest ) dana ranije sa naznakom sata i mjesta održavanja Skupštine,te prijedlogom dnevnog reda. Upravni odbor ( predsjednik ) je dužan sazvati sjednicu Skupštine kad to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge,Predsjednik ili Nadzorni odbor.U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red Skupštine.

Članak  16.

nastavlja se

Scroll to Top